Prawo Farmaceutyczne ART 86 A

Prawo Farmaceutyczne

Art 68 p 3 

Dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta.

Art. 86a. Prawo Farm.

 

Zbywanie i przekazywanie produktów leczniczych przez aptekę lub punkt apteczny

3.Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny może, za zgodą właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, przekazać produkty lecznicze:

pp 3.podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, na podstawie zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych z apteki ogólnodostępnej ust. 1 – wyłącznie w celu jego zaopatrzenia.

ostępnej ust. 1 – wyłącznie w celu jego zaopatrzenia.
4.
Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny występują o wydanie zgody, o której mowa w ust. 3, nie później niż na 7 dni przed planowanym przekazaniem. Zgody nie udziela się, jeżeli zachodzi podejrzenie, że produkt leczniczy zostanie wykorzystany w celu innym niż deklarowany.
5.
Udzielenie albo odmowa udzielenia zgody, o której mowa w ust. 3, następuje w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
W art 86 a nie jest uwidoczniony zapis o rygorze stosowania tego przepisu do kategorii PATYCZNY PREPARAT LECZNICZY SPORZĄDZANY W APTECE