Regulamin

  1. Regulamin

Regulamin  Sprzedaży Wysyłkowej

Apteka Homeopatyczna Pod Wagą

 

§1

Definicje

 

Jeżeli w treści Regulaminu Apteki Internetowej Pod Wagą nie postanowiono inaczej, niżej wskazane wyrażenia, użyte w jego treści mają następujące znaczenie:

 

1.     Regulamin – niniejszy Regulamin Apteki Internetowej Apteka Homeopatyczna Pod Wagą;

2.     Apteka – Apteka Internetowa Apteka Homeopatyczna Pod Wagą znajdująca się pod adresem internetowym: http://www.jelinowski.pl/, prowadzona przez Sprzedawcę;

3.     Sprzedawca – KA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Mickiewicza 21, 56-500 Syców, NIP 9111830525, REGON:93291024900000

adres poczty elektronicznej: apt@jelinowski.pl

numer telefonu: (+48 62)785 23 53 

numer fax: (+48 62)785 23 53 

4.     Produkt(y) –rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Apteki.

5.     Kupujący – osoba:

1)     zainteresowana produktami znajdującymi się w ofercie Apteki,

2)     składająca zamówienie na produkty znajdujące się w ofercie Apteki,

3)     składająca reklamację zamówionego uprzednio produktu.

6.     Konsument -  Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

7.     Zamówienie – złożona Sprzedawcy przez Kupującego oferta zakupu Produktu (w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego).

8.     Biuro Obsługi Klienta – wyspecjalizowana komórka organizacyjna Sprzedawcy zajmująca się obsługą Zamówień składanych przezKupujących.

9.     Konto – założone przez Kupującego indywidualne konto w Aptece, w którym Kupujący podaje swoje oznaczenie (login), ustala hasło zabezpieczające dostęp do Konta oraz wskazuje swoje dane teleadresowe. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Konta lub poprzez wskazanie danych teleadresowych podczas procedury składania Zamówienia.

10.  Ustawa -  Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

§2

Informacje ogólne

 

1.   Regulamin ustala warunki i zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Apteki.

2.   Kupującym może być wyłącznie:

1)     Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,

2)     Osoba prawna,

3)     Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

3.   Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

 

§3

Procedura składania Zamówień

 

1.     Kupujący składa Zamówienia za pośrednictwem Konta (potwierdzając podczas składania Zamówienia dane wskazane w ust. 3)  lub poprzez jednorazowe wskazanie swoich danych podczas składania Zamówienia.

2.     Kupujący, w przypadku zakończenia poszukiwania Produktów, za pomocą odnośnika „Twój koszyk” otwiera formularz "Koszyk", w którym dokonuje przeglądu wybranych przez siebie Produktów i zestawienia należnych płatności.

3.     W formularzu „Koszyk”, zaznaczając kursorem opcję "przejdź dalej"Kupujący przechodzi do formularza "Dane zamawiającego", w którym wskazuje (lub potwierdza):

1) Kraj dostawy

2) Swoje dane, w tym adres dostawy

4.     Następnie, zaznaczając kursorem opcję „przejdź dalej”, Kupujący przechodzi do formularza „Przesyłka
i Płatności”, w którym wybiera formę płatności i dostawy, akceptując ich ewentualne koszty.

5.     Następnie, zaznaczając kursorem opcję „przejdź dalej”Kupujący przechodzi do formularza „Podsumowanie”,  w którym ostatecznie weryfikuje podane wcześniej dane, akceptuje Regulamin, a następnie poprzez wybór opcji „Zamawiam i płacę” Kupujący składa Zamówienie, na potwierdzenie czego wyświetla się informacja wskazująca, że Zamówienie zostało prawidłowo złożone.
Po złożeniu
ZamówieniaKupujący otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu adres poczty email potwierdzenie złożenia Zamówienia.

6.     Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęciaZamówienia (przyjęcie przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy złożonej przez Kupującego) wraz z potwierdzeniem ceny, danymi do wykonania płatności oraz przewidywanym terminem dostawy Produktu do Kupującego obliczonym zgodnie z § 5.

 

§4

Warunki realizacji Zamówienia

 

1.     Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.     Kupujący ponosi zwykłe koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami przez Sprzedawcę.

3.     Sprzedawca informuje Kupującego, że  celem korzystania Apteki musi on posiadać:

1)     System operacyjny Windows/Linux z konsolą graficzną lub Mac OS

2)     aktywne konto poczty email

3)     kartę graficzną obsługującą rozdzielczość poziomą powyżej 1024 px

4)     następujące przeglądarki Internetowe:  Internet Explorer wersja 7 lub nowszą, Opera wersję 9 lub nowszą, FireFox wersję 3 lub nowszą, Chrome wersję 10 lub nowszą, Safari 5

5)     zainstalowane najnowsze wersje oprogramowania JAVA i Adobe Flash Player, włączoną obsługą javascript

 

4.     Sprzedawca oświadcza, że nie stosuje się do kodeksu dobrych praktyk, gdyż taki nie funkcjonuje oficjalnie
w jego branży. 
Sprzedawca wszystkie czynności podejmuje z należytą starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

5.     Kupujący ma możliwość przechowywania istotnych informacji związanych z Umową w następujący sposób:

1)     potwierdzenie Zamówienia  otrzymane na wskazany adres e-mail

2)     niniejszy regulamin w wersji pdf do pobrania pod adresem ........... oraz wskazany
w potwierdzeniu zamówienia
, o którym mowa w §3 ust. 6

3)      formularz odstąpienia od umowy w wersji pdf do pobrania pod adresem ...........
oraz w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w §3 ust. 6

 

§5

Terminy realizacji Zamówienia

 

1.     Sprzedawca oświadcza, że czas realizacji Zamówienia wynosi standardowo  5 dni roboczych od dnia otrzymania przez aptekę recepty, a termin realizacji jest wskazany w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w §3 ust. 6.

2.     Realizacja Zamówienia  płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od odebrania Zamówienia przez Sprzedawcę, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych nie później niż w ciągu 5 dni od zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

 

§6

Sposób płatności

 

1.     Dane niezbędne do dokonania przelewu oraz numer rachunku bankowego Sprzedawcy Kupujący otrzyma na adres e-mail podany przez siebie w procesie składania Zamówienia, po złożeniu Zamówienia i zatwierdzeniu go w zakładce podsumowania zamówienia przyciskiem "Zamawiam i płacę".

2.     Za Zamówione Produkty można zapłacić:

1)  z góry przelewem

2)  gotówką za pobraniem

3)  gotówką przy odbiorze w aptece stacjonarnej

 

§7

Promocje

 

Sprzedawca na podstawie odrębnych Regulaminów jest uprawniony wprowadzać okresowe akcje promocyjne obejmujące Produkty znajdujące się w jego asortymencie.

 

§8

Dostawa Produktów

 

1.     Dostawa Zamówienia będzie następować na wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., DPD Polska sp. z o.o., Poltraf sp. z o.o. lub innych operatorów pocztowych lub kurierskich albo poprzez odbiór osobisty – koszt dostawy jest wskazany podczas składania Zamówienia przez Kupującego 
i wynika z cenników podmiotów świadczących te usługi, a Sprzedawca nie obciąża Kupującego dodatkowymi opłatami z tego tytułu. W przypadku niektórych Zamówień wybór formy może być ograniczony z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2.     Koszt dostawy oraz ewentualne inne składniki ceny zostaną wskazane Kupującemu przed złożeniem przez niego Zamówienia.

 

§9

Biuro Obsługi Klienta

 

1.     Biuro Obsługi Klienta, w imieniu Sprzedawcy, wykonuje wszelkie obowiązki związane
z realizacją 
Zamówień, w szczególności przyjmując składane przez Kupujących Zamówienia.

2.     Biuro Obsługi Klienta celem umożliwienia Kupującym łatwego uzyskania wszelkich wymaganych informacji, udostępnia następujące kanały kontaktowe:

a)     Kontakt pocztowy pod adresem: ul. Mickiewicza 21, 56-500 Syców

b)    Kontakt telefoniczny Homeopatia i Wysyłki pod numerem: + 48 62 785 23 53 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, Alopatia pod numerem +48 62 786 91 22 w godzinach od 8:00 do 20:00

c)     Kontakt za pośrednictwem poczty email: apt@jelinowski.pl

d)  Komtakt - fax +48 62 785 23 53

 

§10

Zwrot Produktów

1.     Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.

2.     Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, informuje natomiast o znanych mu gwarancjach udzielonych dla produktów przez producentów.

3.     Wyłącznie Konsument, na podstawie art. 27 Ustawy, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w art. 33, art. 34 Ustawy w terminie 14 dni, licząc od wydania Produktów, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem, wg następującego wzoru:

Adresat: KA sp. z o.o., ul. Mickiewicza 21, 56-500 Syców

Ja  (imię i nazwisko Konsumenta) niniejszym informuję o moim  odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (wskazanie Produktów) 

 Data zawarcia odbioru Produktów:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów):

Data:

4.       W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5.       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór wskazano
w ust. 3, lub wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do 
Ustawy, na formularzu udostępnianym przez Sprzedawcę pod adresem ……………..  lub w innej formie zgodnej z Ustawą.

6.       Konsument jest zobowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

7.       Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy złożonego przez 
Konsumentazwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi. Jeżeli jednakże Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przezSprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy.

8.       Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty dokonanej przez Konsumenta takim samym sposobem płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie pisemnej.

10.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone zanim Sprzedawca przyjął Zamówienie sprawia, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje go wiązać.

11.    Konsument odsyła Produkty na własny koszt, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

12.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy,
a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13.    Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy
z powrotem lub dostarczenia przez 
Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14.    Na podst. art. 38 pkt. 5) Ustawy, Sprzedawca wyłącza postanowienia § 10 w stosunku do Produktów, które zostały przez Konsumenta otwarte po ich dostarczeniu.

15.  Na podst. art. 38 pkt. 3) Ustawy, Sprzedawca wyłącza postanowienia § 10 w stosunku do Produktów, które zostały wyprodukowane wg specyfikacji Konsumenta, a w szczególności w stosunku do leków na receptę wykonywanych na zamówienie.

16.  Na podst. art. 3 ust 1 pkt. 7 Ustawy, do sprzedaży produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych nie stosuje się przepisów Ustawy.

17.  Na podst. art. 96 ust. 6 ustawy z dn. 6.09.2001 r. - Prawo farmaceutyczne, produkty lecznicze i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi, chyba że powodem zwrotu jest wada jakościowa, niewłaściwe wydanie lub sfałszowanie produktu leczniczego.

 

§11

Reklamacje – postanowienia ogólne

 

1.     Reklamacje rozpatruje Biuro Obsługi Klienta.

2.     Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni, licząc od dnia otrzymania reklamacji Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o swoim stanowisku w przedmiocie otrzymanej reklamacji.

3.     Reklamacje mogą być zgłaszane w sposób wskazany w §10  Regulaminu.

 

§12

Odpowiedzialność Sprzedawcy

 

1.       Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupujących będących Konsumentami na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych za wady fizyczne i prawne Produktów.

2.       Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) wobec Kupujących niebędących Konsumentami.

3.       Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

4.       Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności
z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez 
Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

5.       Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

6.       Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 5.

7.       W terminach określonych w ust.5, Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

8.       Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

9.       Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie
po jej stwierdzeniu.

10.    Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

 

§13

Ochrona danych osobowych

 

1.     Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101
z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe Kupujących są przechowywane
w zbiorze 
Sprzedawcy, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych Kupującego.

2.     Administratorem danych osobowych Kupującego jest KA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Mickiewicza 21, 56-500 Syców, NIP 9111830525, REGON: 93291024900000

3.     Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na zasadach wskazanych
w polityce prywatności.

4.     Polityka prywatności znajduje się pod adresem ……………………….

 

§ 14

Zastrzeżenia prawne

  1.   Kupujący, podejmując czynności związane z Zamówieniem, zobowiązany jest podawać swoje dane
    w sposób staranny, nie wprowadzając danych nieprawdziwych lub bezprawnych.

  2.  Pacjent zamawiający preparaty homeopatyczne wykonywane w aptece zobowiązany jest niezależnie od zamówienia internetowego do przesłania orginału recepty na adres apteki. Wysyłka nastąpi z chwilą otrzymaniem przez aptekę  recepty.

  3.  Apteki zaopatrywane na podstawie zawartych umów handlowych w celu przyspieszenia realizacji zamówień mogą składać zbiorcze zamówienia drogą internetową. Zamówienia apteczne wysyłkowe realizowane będą za pośrednictwem firmy Poltraf.

 

§16

Postanowienia końcowe

1.     Aktualny Regulamin znajduje się pod adresem .................... , w tym w  formacie PDF, Sprzedawca umożliwia jego pobranie w tym formacie.

2.     Konsument posiada zwłaszcza następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.

2) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

3.     Informacje o Produktach zamieszczone na Stronie Internetowej Apteki, a zwłaszcza ich cena jednostkowa lub dostępność, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

4.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.

5.     Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2015 r.

6.     Sprzedawca jest w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawniony
do zmiany 
Regulaminu, a o zmianach Regulaminu będzie powiadamiał Kupujących pod wskazany przez nich adres email, co najmniej na 30 dni przed ich wprowadzeniem, przy czym zmiany te nie mogą ograniczać
w żadnym zakresie uprawnień związanych ze złożonymi przez 
Kupujących Zamówieniami, przed wejściem
w życie zmian w 
Regulaminie.

[uzupełnij]